Γενικοί Όροι Πώλησης Προϊόντων

 

1. Οι παρόντες «Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης» (εφεξής οι «Όροι Πώλησης») από κοινού με τους «Όρους Χρήσης» της Ιστοσελίδας, εφαρμόζονται στα προϊόντα (εφεξής τα «Προϊόντα»), που πωλούνται από τo «ARIUM  Festival» (εφεξής το «ARIUM») μέσω του ηλεκτρονικού της Ιστότοπου https://ariumfestival.com/

 

2. Παραγγελίες Προϊόντων

 

2.1 Πελάτες ορίζονται όσοι επιλέγουν να αγοράσουν τα Προϊόντα του ARIUM μέσω του ανωτέρω Ιστοτόπου.

2.2 Ο Πελάτης κατά την επίσκεψη του Ιστότοπο του ARIUM λαμβάνει γνώση των διαθέσιμων Προϊόντων του.

2.3. Η διαδικασία αγοράς (εφεξής η “Αγορά”) πραγματοποιείται με τους ακόλουθους όρους:

2.3.1 Μέσω του καλαθιού αγορών στον Ιστότοπο της ARIUM, ο ενδιαφερόμενος πελάτης, προσθέτοντας τα αντίστοιχα προϊόντα στο καλάθι του, ολοκληρώνει τη διαδικασία επιλογής των προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει.

2.3.2 Αφού ο πελάτης ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς μέσω του καλαθιού, η ARIUM θα επικοινωνήσει μαζί του ηλεκτρονικά και θα του αποστείλει επιβεβαιωτικό email που θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας του.

 

3. Τιμές Προϊόντων

 

3.1 Οι τιμές καθορίζονται από το ARIUM και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, όποτε το ARIUM το κρίνει απαραίτητο.

3.2 Οι τιμές θα παραμένουν σταθερές κατά το χρόνο ισχύος συγκεκριμένης αγοράς και εντός του συμφωνημένου μεταξύ Πελάτη και Εταιρείας χρόνου παράδοσης.

3.3 Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, ο οποίος επιβαρύνει τον Πελάτη.

 

4. Όροι Παράδοσης-Παραλαβής Προϊόντων

 

4.1. Το ARIUM δέχεται Παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις Προϊόντων στην Ελλάδα. Oι παραδόσεις θα γίνονται στον τόπο και στη διεύθυνση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Πελάτη και του ARIUM και θα εμπεριέχονται στην Παραγγελία.

4.2 Το κόστος της αποστολής και παράδοσης των Προϊόντων θα εμπεριέχεται στην τελική τιμή της Παραγγελίας, όπως αυτή θα διαμορφωθεί, βάσει της εμπορικής/οικονομικής προσφοράς του ARIUM προς τον Πελάτη.

4.3 Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης θα ενημερώνεται για την ακριβή ημερομηνία Παράδοσης με ηλεκτρονικό μήνυμα στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε κατά την υποβολή της Παραγγελίας.

4.4. Το ARIUM δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της Παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του ARIUM ή οφείλονται σε ανωτέρα βία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 10.

4.5. Επισημαίνεται, ότι μετά από την παραλαβή των Προϊόντων από τον Πελάτη, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο οποίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα Προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε ορθώς και «σε καλή κατάσταση» τα Προϊόντα της Παραγγελίας του.

4.6 Ο Πελάτης κατά την παραλαβή υποχρεούται να παραδώσει στον μεταφορέα το σχετικό αντίγραφο του Δελτίου Αποστολής, νόμιμα υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το ονοματεπώνυμο του ή το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου υπαλλήλου που παραλαμβάνει εκ μέρους του και την σφραγίδα της επιχείρησης.

4.7 Σε περίπτωση ζημίας κατά τη μεταφορά, ο Πελάτης οφείλει να αναγγείλει αμέσως τη ζημία στο ARIUM, αναγράφοντας στο Δελτίο Αποστολής την άρνηση παραλαβής των Προϊόντων καθώς και τους λόγους αυτής. Η παράλειψη της εν λόγω διαδικασίας θα συνιστά παραδοχή εκ μέρους του Πελάτη ότι τα Προϊόντα παραδόθηκαν και παρελήφθησαν από τον ίδιο ορθώς.

 

5. Πληρωμές

 

5.1 Οι πληρωμές προς το ARIUM θα γίνονται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του ARIUM και του Πελάτη.

5.2 Σε περίπτωση καταβολής του συμφωνημένου τιμήματος σε δόσεις, ως πλήρης εξόφληση νοείται η εμπρόθεσμη καταβολή όλων των δόσεων εκ μέρους του Πελάτη.

 

6. Συνέπειες αθέτησης υποχρεώσεων Πελάτη

 

6.1 Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας εκπλήρωσης από τον Πελάτη των όρων της μεταξύ τους σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται και συνομολογούνται στο σύνολό τους ως απολύτως ουσιώδεις, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση καθυστέρησης οποιασδήποτε συμφωνηθείσας τμηματικής ή συνολικής πληρωμής, καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές όλες οι τυχόν υπόλοιπες δόσεις του συνομολογηθέντος τιμήματος, καθώς και κάθε ποσό που δεν έχει ήδη καταβληθεί.

6.2. Στην ανωτέρω περίπτωση, το ARIUM δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε νόμιμη αποζημίωση. Συμφωνείται δε ότι η τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή, οι μέχρι τότε  καταβληθείσες δόσεις, οι από τον Πελάτη γενόμενες πάσης φύσεως δαπάνες και τα καταβληθέντα σε σχέση με το αντικείμενο της Παραγγελίας έξοδα, θα παραμείνουν σε όφελος του ARIUM ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.

 

7. Ευθύνη του ARIUM

 

7.1 Το ARIUM υποχρεούται να παραδώσει τα Προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς νομικά και πραγματικά ελαττώματα.

7.2. Το ARIUM συμμορφούμενο με τις έννομες υποχρεώσεις της δεσμεύεται ότι θα παρέχει στον εκάστοτε Πελάτη καλής ποιότητας και ασφαλή Προϊόντα σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της ασφάλειας προϊόντος, τους κώδικες ορθής πρακτικής και δεοντολογίας που ισχύουν και τις υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές για την ασφάλεια.

7.3 Σε κάθε περίπτωση το ARIUM δεν φέρει ευθύνη  για τις περιπτώσεις που ο Πελάτης χρησιμοποιεί τα Προϊόντα του ARIUM με τρόπο αντίθετο προς τις σχετικές οδηγίες του, καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση που ο Πελάτης ενεργεί από δόλο ή αμέλεια.

7.4 Σε περίπτωση ευθύνης του ARIUM για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του Προϊόντος, ο Πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του Προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

7.5.  Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει μετά την παραλαβή ελάττωμα σε Προϊόν θα επικοινωνήσει με το τηλέφωνο: (+30) 211 4199746 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@ariumfestival.com. Εφόσον ένα Προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, το ARIUM επιφυλάσσεται ρητώς για την διάγνωση του Προϊόντος ως ελαττωματικού.

7.6 Με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαστικού δικαίου διατάξεων, η ευθύνη του ARIUM  ανεξαρτήτως νομικής βάσης, περιορίζεται σε άμεσες και θετικές ζημίες κατά μέγιστο μέχρι το ύψος του συμφωνημένου  τιμήματος της Παραγγελίας. Ρητά εξαιρούνται της ευθύνης του ARIUM τυχόν έμμεσες και αποθετικές ζημίες.

 

8. Πολιτική Επιστροφών

 

8.1 Δεν γίνονται αποδεκτά προς επιστροφή Προϊόντα.

 

9. Προσωπικά Δεδομένα

 

9.1 Το ARIUM δεσμεύεται ότι η διατήρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δη του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

9.2 Η πολιτική του ARIUM για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Πολιτική Απορρήτου

 

10. Ανωτέρα Βία

 

10.1 Στην περίπτωση που συντρέχει γεγονός ανωτέρας βίας στο πρόσωπο οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη, το Μέρος αυτό υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το έτερο Μέρος, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο ενημερώνοντας περαιτέρω, εφόσον είναι δυνατό, για τον εκτιμώμενο χρόνο διάρκειας της ανωτέρας βίας και τα μέτρα που απαιτούνται κατά την κρίση του για την αντιμετώπιση του λόγου αυτού. Στην προκειμένη περίπτωση ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται αντιστοίχως. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας αποτελούν: απεργίες, απαγόρευση παραδόσεων στο κέντρο πόλεων λόγω απεργιών, επεισοδίων ή καθ’ υπόδειξη των αστυνομικών αρχών, φυσικές καταστροφές, θεομηνίες εξεγέρσεις, τρομοκρατικές πράξεις, πανδημίες, επιδημίες.

10.2 Σε περιπτώσεις που το ARIUM αδυνατεί να εκτελέσει ολικά ή μερικά την Παραγγελία για λόγους ανωτέρας βίας, έκαστο των Μερών δικαιούται είτε να ακυρώσει ολικά ή μερικά την παραγγελία με έγγραφη ειδοποίηση του έτερου Μέρους ή να την αναστείλει για χρονικό διάστημα ίσο προς τη διάρκεια της αιτίας που προκάλεσε αδυναμία εκτέλεσης της παραγγελίας.

10.3 Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας η ευθύνη του ARIUM προς τον Πελάτη  περιορίζεται στην επιστροφή σε αυτόν του ποσού που έχει ήδη καταβάλει στο ARIUM για την εν λόγω παραγγελία, εφόσον πρόκειται για ολική ακύρωση και στην επιστροφή του ήδη καταβληθέντος ποσού που αντιστοιχεί στο τμήμα της Παραγγελίας που ακυρώθηκε, εφόσον πρόκειται για μερική ακύρωση της Παραγγελίας.

 

11. Τελικές Διατάξεις

 

11.1 Οι συμβάσεις μέσω του παρόντος Ιστοτόπου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε  διαφορά ανακύψει μεταξύ του ARIUM και του Πελάτη από την μεταξύ τους σχέση, θα επιλύεται από τα δικαστήρια Αθηνών.

11.2 Οι Όροι Πώλησης του παρόντος είναι δεσμευτικοί, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Παραγγελίας του Πελάτη και υπερισχύουν κάθε άλλου όρου, εκτός εάν συμφωνηθούν εγγράφως μεταξύ των μερών αποκλίνοντες ειδικοί όροι. Εάν οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης Παραγγελίας και πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Πώλησης κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος με απόφαση δικαστηρίου, οι λοιποί όροι θα εξακολουθούν να ισχύουν.

11.3 Σε κάθε περίπτωση οι Όροι Πώλησης  ενδέχεται να τροποποιούνται εξαιτίας αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία και οι νέοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην επίσημη ιστοσελίδα του https://ariumfestival.com/. Οι  ανωτέρω Όροι Πώλησης μπορούν να αποθηκευτούν και/ή να εκτυπωθούν από την Ιστοσελίδα μας.

11.4 Όλες οι επικοινωνίες ή ανταλλαγή φυσικών εγγράφων μεταξύ Εταιρείας και Πελάτη θα πραγματοποιούνται με βάση τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τον Πελάτη κατά την υποβολή της Φόρμας Υποβολής. Σε περίπτωση αλλαγής των δηλωθέντων στοιχείων, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά την Εταιρεία στο τηλέφωνο (+30) 211 4199746 (καθημερινά 8:00-16:00) ή με την αποστολή e-mail στο info@ariumfestival.com

11.5 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο παράπονο παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο (+30) 211 4199746 (καθημερινά 8:00-16:00)  ή με την αποστολή e-mail στο info@ariumfestival.com

 

Αλλαγές στην Πολιτική Όρων Πώλησης

Η παρούσα Πολιτική Όρων Πώλησης ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική Όρων Πώλησης. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 21 Μαρτίου 2024. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Όρων Πώλησης, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.