Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

 

1. Όροι χρήσης Ιστοτόπου

 

1.1. H χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (https://ariumfestival.com εφεξής, ο «Ιστότοπος») υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής, «Όροι Χρήσης»). Ο ιστότοπος ανήκει στην εταιρεία «Aquarium Creations», η οποία εδρεύει στη Ζωοδόχου Πηγής 13, Κορυδαλλός 181 20 με Α.Φ.Μ. 112978844 (εφεξής, το «ARIUM Festival»).

1.2. Η πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου από κάθε Χρήστη υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. To ARIUM Festival καλεί τους Χρήστες να διαβάσουν με προσοχή τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση του Ιστοτόπου. Η είσοδος και πλοήγηση στον Ιστότοπο συνιστά εκ μέρους του Χρήστη ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Ο Χρήστης οφείλει να επισκέπτεται συχνά τους Όρους Χρήσης, καθώς δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς υποχρέωση περαιτέρω ενημέρωσης προς τον Χρήστη πέρα από την ανάρτηση της εκάστοτε επικαιροποιημένης εκδοχής τους στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξης του Χρήστη για το σύνολο ή μέρος των παρόντων Όρων, ο Χρήστης καλείται να απέχει από την πρόσβαση ή πλοήγηση στον Ιστότοπο ή/και από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτόν.

1.3. To ARIUM Festival  διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

(α) να μεταβάλλει οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης,

(β) να ανανεώνει ή να αναβαθμίζει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου,

(γ) να ανανεώνει ή να αναβαθμίζει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του Ιστοτόπου, καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών.

Επίσης, τo ARIUM Festival διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη, να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία του Ιστοτόπου.

 

2. Δυνατότητες και Λειτουργίες Ιστοτόπου

 

2.1. Μέσω του Ιστοτόπου, τo ARIUM Festival παρέχει πληροφορίες ποικίλου περιεχομένου σχετικά με τα προϊόντα της και τις εν γένει ιδιότητές τους. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται στον Ιστότοπο τoυ ARIUM Festival για την απαραίτητη ενημέρωση του Χρήστη σχετικά με τα προϊόντα τoυ ARIUM Festival και δεν αποτελούν υπόδειξη ή προτροπή για αγορά προϊόντος.

2.2. Μέσω του Ιστοτόπου, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να επισκεφθεί το διαδικτυακό κατάστημα (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»)  για να πραγματοποιήσει αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Συναλλαγών τoυ ARIUM Festival, οι οποίοι βρίσκονται διαθέσιμοι εδώ: Όροι Πώλησης.

2.3. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα τoυ ARIUM Festival θα λειτουργεί ως πλατφόρμα υποβολής παραγγελιών για πελάτες τoυ ARIUM Festival.

2.4. Ο Χρήστης κατά τη συμπλήρωση τη φόρμας  επικοινωνίας οφείλει να παρέχει στo ARIUM Festival τα στοιχεία που του ζητούνται, απολύτως ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από τα εν λόγω στοιχεία, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα τo ARIUM Festival στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ariumfestival.com. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις τoυ ARIUM Festival δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξ αιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώνει ο Χρήστης, τo ARIUM Festival δεν φέρει καμία ευθύνη. Επιπλέον, ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στo ARIUM Festival εξ αιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από το Χρήστη. Κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται (λ.χ. στο πλαίσιο των νομίμων υποχρεώσεων τoυ ARIUM Festival κτλ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο Χρήστης είχε δηλώσει (ή σε μεταγενέστερη επικαιροποίηση αυτής) θα θεωρείται ως έγκυρη, έστω και αν δεν παραδίδεται στο Χρήστη εξ αιτίας σφάλματος στα παρασχεθέντα από το Χρήστη στοιχεία και/ή λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στο διακομιστή του ή/και στο τηλέφωνό του ή/και στον τηλεπικοινωνιακό του πάροχο ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων του (εφόσον δεν έχει εγκαίρως ενημερώσει τo ARIUM Festival σχετικά).

 

3. Άδεια πρόσβασης και επιτρεπτή χρήση του Ιστοτόπου

 

3.1. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, παρέχεται στο Χρήστη μία μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του Ιστοτόπου για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η άδεια πρόσβασης που παρέχεται στο Χρήστη δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση, αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, μετάδοση, ανακοίνωση, θέση σε κυκλοφορία, τροποποίηση, ή εκχώρηση άδειας ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση του παρόντος Ιστοτόπου ή του περιεχομένου του, οποιαδήποτε συλλογή ή/και χρήση οποιουδήποτε καταλόγου, περιγραφής ή φωτογραφίας προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου ή του περιεχομένου του, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων (“data mining”), ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευση του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται στο Χρήστη η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με τη χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει τo ARIUM Festival ή οι πάροχοι αδείας αυτής.

3.2. Η χρήση του Ιστοτόπου είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ο Χρήστης ενεργεί με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν προκαλεί ζημία στη φήμη τoυ ARIUM Festival.

3.3. Απαγορεύεται η παρεμπόδιση της λειτουργίας του Ιστοτόπου και/ή η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου του (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα και άλλα). Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάπραξη ή διευκόλυνση διάπραξης αξιόποινων πράξεων, η μετάδοση παντός τύπου ιών, καθώς και οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής της λειτουργίας του Ιστοτόπου. Ο Χρήστης πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις απορρήτου και  να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου κατά τρόπο χυδαίο, παράνομο, προσβλητικό ή άσεμνο.

3.4. Επιπρόσθετα ο Χρήστης απαγορεύεται να καταστρέφει δεδομένα, να προκαλεί προβλήματα σε άλλους Χρήστες, να παραβιάζει τα ιδιοκτησιακά ή άλλα δικαιώματα τρίτων προσώπων, να αποστέλλει αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό («ανεπιθύμητη αλληλογραφία» / “spam”) ή να προσπαθεί να επηρεάσει την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών του Ιστοτόπου ή χαρακτηριστικών στα οποία ο Χρήστης απέκτησε πρόσβαση μέσω του Ιστοτόπου.

3.5. Τo ARIUM Festival επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να γνωστοποιεί κάθε παραβίαση των παρόντων όρων που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, θα γνωστοποιεί στις αρμόδιες Αρχές όλα τα στοιχεία που κατά περίπτωση τυχόν θα της ζητούνται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας ως εκάστοτε ισχύουν.

3.6. Ο Χρήστης προβαίνει σε σύνδεση στον Ιστότοπο με πλήρη και αποκλειστική του ευθύνη κατόπιν αιτήματός του και βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης. Η σύνδεση του Χρήστη με τον Ιστότοπο γίνεται με τεχνικά μέσα και μέσω παρόχων της επιλογής του.

 

4. Εμπορικό σήμα και πνευματικά δικαιώματα

 

4.1. Ολόκληρο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, για παράδειγμα κείμενα, εικόνες, γραφικά, ηχογραφήσεις, κινούμενα σχέδια και ηχογραφήσεις βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών λογοτύπων και εμπορικών σημάτων, καθώς και ο σχεδιασμός του Ιστοτόπου τoυ ARIUM Festival προστατεύονται από εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα, καθώς και από άλλα δικαιώματα που προορίζονται για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας τoυ ARIUM Festival. Απαγορεύεται η διανομή,  τροποποίηση ή αντιγραφή των στοιχείων περιεχομένου αυτών των σελίδων, συμπεριλαμβανομένης της πλαισίωσης και της της χρήσης των  τεχνικών πλαισίωσης.

4.2. Τo ARIUM Festival εφιστά  την προσοχή στο γεγονός ότι ο Ιστότοπος περιέχει επίσης εικόνες που υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

4.3. Μέσω αυτού του Ιστότοπου δεν παρέχονται δικαιώματα άδειας χρήσης ή άλλα δικαιώματα χρήσης των συγκεκριμένων στοιχείων του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων. Για την αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή, μετάδοση ή άλλες μορφές χρήσης αυτού του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, απαιτείται η πρότερη γραπτή άδεια τoυ ARIUM Festival. Επίσης, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση ή διάθεση σε τρίτους των λοιπών στοιχείων περιεχομένου του Ιστότοπου. Ειδικότερα, για τη χρήση κειμένων, αποσπασμάτων κειμένου ή οπτικού υλικού, απαιτείται η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση τoυ ARIUM Festival.

4.4. Επιτρέπεται ρητά στους χρήστες του Ιστότοπου να δημιουργούν ένα μεμονωμένο αντίγραφο της ιστοσελίδας για δική τους χρήση, στο βαθμό που αυτό το αντίγραφο χρησιμοποιείται για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και εφόσον με  αυτόν τον τρόπο το περιεχόμενο δεν τροποποιείται. Επιτρέπεται η χρήση στη δημόσια κοινοποίηση του περιεχομένου δελτίων Τύπου και άλλων εγγράφων που ταξινομούνται ως δημόσια. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε έγγραφα που προστατεύονται από δικαιώματα εμπορικών σημάτων, πνευματικά δικαιώματα ή άλλες νομικές διατάξεις.

 

5. Περιορισμός ευθύνης

 

5.1. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο επαληθεύονται διαρκώς από τo ARIUM Festival και είναι ενημερωμένες. Μολονότι  τo ARIUM Festival εκδηλώνει σε αυτό το πλαίσιο ένα μέγιστο επίπεδο επιμέλειας, δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο Ιστότοπος δεν παρουσιάζει κάποιο  σφάλμα. Για το  λόγο αυτό, τo ARIUM Festival  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση – ρητή ή σιωπηρή – σχετικά με την επικαιρότητα, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στον Ιστότοπο. Το ίδιο καθεστώς ισχύει για όλους τους άλλους διαδικτυακούς  τόπους στους οποίους μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση με υπερσύνδεσμο από τον Ιστότοπο τoυ ARIUM Festival, ανεξάρτητα από το αν διατίθενται από εταιρείες συνδεδεμένες με τo ARIUM Festival  ή από τρίτους. Τo ARIUM Festival  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτούς τους ιστότοπους και καμία ευθύνη για τα μέτρα προστασίας δεδομένων των διαχειριστών αυτών των ιστότοπων.

5.2. Κάθε πληροφορία που τυχόν περιέχεται στην ιστοσελίδα τoυ ARIUM Festival σχετικά με το μέλλον τoυ ARIUM Festival βασίζεται στις παραδοχές και τις εκτιμήσεις της διοίκησης τoυ ARIUM Festival , και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπόκειται  σε επιφυλάξεις,  κινδύνους και αβεβαιότητες. Τo ARIUM Festival δεν έχει καμία υποχρέωση να επικαιροποιεί τις πληροφορίες σχετικά με το μέλλον τoυ ARIUM Festival και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις δηλώσεις αυτές.

5.3. Τo ARIUM Festival μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα αυτού του Ιστότοπου.

5.4. Μολονότι  τo ARIUM Festival καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγει την προσβολή του Ιστότοπου από ιούς , δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά.

 

6. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και πολιτική cookies

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τo ARIUM Festival μέσω της Πολιτικής Απορρήτου της που βρίσκεται ανηρτημένη και διαρκώς επικαιροποιημένη εδώ. Μπορείτε, επίσης, να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την χρήση cookies από τον παρόντα Ιστότοπο εδώ.

 

7. Διαφορές

 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ πελατών και τoυ ARIUM Festival θα διευθετηθεί φιλικά. Εάν δεν καταστεί δυνατό, παρά τις προσπάθειες των μερών να διευθετηθεί η διαφορά  φιλικά, αρμόδια για την επίλυσή της θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο, δε, δίκαιο θα είναι το Ελληνικό.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Όρων χρήσης.

Η παρούσα Πολιτική Όρων χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική Όρων χρήσης . Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 19 Μαρτίου 2024. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Όρων χρήσης , όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.