Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η ARIUM Festival, ( Άριουμ Φέστιβαλ – εφεξής το «ARIUM») έχει ως βασική της προτεραιότητά την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται. Για το σκοπό αυτό, συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ή «Πολιτική») έχει ως σκοπό να πληροφορήσει τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές του ARIUM, καθώς και τα πρόσωπα που επικοινωνούν με αυτήν για την υποβολή αιτημάτων κ.ά., για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται του ARIUM, καθώς και για τον τρόπο και για τους σκοπούς συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και διαβίβασης των εν λόγω πληροφοριών, κατά περίπτωση. Έχει, επίσης, σκοπό να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά που έχετε με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αναθεωρείται ανά διαστήματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τροποποιημένων εκδόσεων.

 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας και Γενικές πληροφορίες

 

i.  Υπεύθυνος Επεξεργασίας:


Το ARIUM ανήκει στην εταιρεία «Aquarium Creations», η οποία εδρεύει στη Ζωοδόχου Πηγής 13, Κορυδαλλός 181 20 με Α.Φ.Μ. 112978844, τηλ: (+30) 211 4199746, e-mail: info@ariumfestival.com, website: https://ariumfestival.com, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στη/oν ??????, καλώντας στο τηλέφωνο: (+30) 211 4199746 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@ariumfestival.com

 

ii. Σύντομες επεξηγήσεις – Ορισμοί:

 • Τι σημαίνει ο όρος «προσωπικά δεδομένα»
  Ως προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Τι σημαίνει ο όρος «επεξεργασία»
  Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • Τι σημαίνει ο όρος «υπεύθυνος επεξεργασίας»
  Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.
 • Τι σημαίνει ο όρος «Εκτελών την επεξεργασία»
  Ως εκτελών την επεξεργασία ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • Τι σημαίνει ο όρος «Τρίτος»
  Ως τρίτος ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το Υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
 • Τι σημαίνει ο όρος «Συγκατάθεση»
  Ως συγκατάθεση ορίζεται κάθε, κατόπιν ενημέρωσης, ελεύθερη, συγκεκριμένη και σαφής ένδειξη των επιθυμιών του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια που υποδηλώνει συμφωνία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν.

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση του Υποκειμένου των δεδομένων, το ARIUM διασφαλίζει πάντοτε ότι η συγκατάθεση λαμβάνεται με ορθό και νόμιμο τρόπο από τα Υποκείμενα των δεδομένων.

 

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε, με ποιο τρόπο

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και συνοψίζονται στα εξής:

Α. Πληροφορίες πελατών
Συλλέγουμε ονοματεπώνυμα/επωνυμίες, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονική ή/και ταχυδρομική διεύθυνση), ΑΦΜ.

Β. Πληροφορίες προμηθευτών και συνεργατών (εφόσον συνιστούν φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις με επωνυμία η οποία ταυτίζεται με τα στοιχεία φυσικού προσώπου)
Συλλέγουμε τα στοιχεία της επιχείρησής σας (λ.χ. ονοματεπώνυμα/επωνυμίες, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, ΑΦΜ, τύπος καταστήματος), στοιχεία και δεδομένα επικοινωνίας υπαλλήλων της επιχείρησής σας, όταν και εάν απαιτείται για την εκτέλεση κάποιας σύμβασης/ συμφωνίας που έχετε συνάψει με το ARIUM, καθώς και στοιχεία που αφορούν την δραστηριότητα της επιχείρησής σας και, συγκεκριμένα, στοιχεία που αφορούν την τυχόν άμεση ή έμμεση συνεργασία σας με κυβερνητικούς φορείς, αλλά και στοιχεία που αφορούν την τυχόν επιβολή κυρώσεων στην επιχείρησή σας που σχετίζονται με την δραστηριότητά της, από αρμόδιες αρχές.

Γ. Οικονομικά στοιχεία
Tο ARIUM μας συλλέγει αποδείξεις/τιμολόγια, παραγγελίες αγορών και άλλα ιστορικά οικονομικά αρχεία λεπτομέρειες συναλλαγών κατ’ απαίτηση της φορολογικής νομοθεσίας και για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να προκύψει νομική διαφορά.

Δ. Πληροφορίες όταν επικοινωνείτε με το ARIUM
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, email, φόρμας επικοινωνίας ή ταχυδρομικώς για την υποβολή αιτήματος, παραπόνου, καταγγελίας ή ερωτήματος, δεν είστε υποχρεωμένοι να μας δηλώσετε τα στοιχεία σας. Ωστόσο, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, δηλαδή ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική ή/και ταχυδρομική διεύθυνση, μας είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα ή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαραίτητα, προκειμένου το ARIUM να μπορεί διερευνά παράπονα ή καταγγελίες σας, να απαντά σε απορίες, να δίνει διευκρινίσεις και να σας παρέχει ένα άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται το ARIUM τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή/και με ηλεκτρονικά μέσα.

Επισημαίνουμε ότι αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς ως πελάτες, οφείλετε να μας ενημερώνετε για κάθε μεταβολή των δεδομένων που σας αφορούν χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση, άλλως του ARIUM δικαιούται να τα αναζητήσει με κάθε νόμιμο τρόπο.

 

3. Σκοποί επεξεργασίας

 

Tο ARIUM επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ή/και μας παρέχετε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς:

α. Πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών:
Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας για να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας από τη σύμβαση μαζί τους (πώληση, παροχή υπηρεσιών, κ.ά.).

β. Εκτέλεση παραγγελιών:
Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας και τρίτων προκειμένου να εκτελούμε τις παραγγελίες, να παραδίδουμε τα προϊόντα μας και να εκπληρώνονται οι αμοιβαίες υποχρεώσεις μας.

γ. Συνεργασία με προμηθευτές και συνεργάτες:
Tο ARIUM επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα προμηθευτών και συνεργατών, για τους σκοπούς εξυπηρέτησης της μεταξύ μας συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης σχετικής σύμβασης συνεργασίας και προς εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεών του ARIUM που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ακόμη, το ARIUM επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων της καθώς και της διαφάνειας, της εμπορικής φήμης και αξιοπιστίας της στο πλαίσιο της εμπορικής της δραστηριότητας και της ελαχιστοποίησης των κινδύνων από τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με προμηθευτές ή από την τυχόν εμπλοκή της σε καταστάσεις που ενδέχεται να σχετίζονται με παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού κ.ά..

δ. Για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας:
Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, των υλικών και των εγκαταστάσεών μας. Χρησιμοποιούμε επίσης ειδικά λογισμικά ασφαλείας που έχουν στόχο τον εντοπισμό και την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών. Συγκριμένα, κατά την επίσκεψη σας στις ηλεκτρονικές μας σελίδες χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες  θέσης, το είδος των συσκευών των χρηστών ώστε να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας. Περαιτέρω, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για τη διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, την υποστήριξη, άσκηση, θεμελίωση νομικών αξιώσεών μας, την εν γένει οργάνωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών.

ε. Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις:
Προκειμένου να συμμορφωθούμε με ορισμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα όταν δεχόμαστε διαταγές ή αποφάσεις δικαστηρίων ή δημοσίων αρχών, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα αυτά ή όταν η κανονιστική συμμόρφωση επιβάλλεται για φορολογικούς σκοπούς. Έτσι το ARIUM συλλέγει αποδείξεις/τιμολόγια, παραγγελίες αγορών και άλλα οικονομικά αρχεία, κατ’ απαίτηση της φορολογικής νομοθεσίας και για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η νομοθεσία αυτή ή μπορεί να προκύψει νομική διαφορά.

στ. Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του ARIUM:
Προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας και να παρουσιάζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της αλλά. Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό, υπό τις συγκεκριμένες βέβαια προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, θα σας αποστέλλουμε διαφημιστικό μήνυμα και θα σας ζητάμε, εφόσον επιθυμείτε, να συμπληρώσετε μια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. για την αξιολόγηση και την ανάλυση της αγοράς, των πελατών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (π.χ. υποβολή ερωτήσεων για τη γνώμη σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και τη διεξαγωγή δημοσκοπήσεων πελατών), για να μπορούμε να παρακολουθούμε, να επανεξετάσουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, για τη δημιουργία συγκεντρωτικών αναφορών και τη στατιστική ανάλυση συναλλαγών και για τη διατήρηση εσωτερικών αρχείων.

ζ. Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση αιτημάτων:
Όταν επικοινωνείτε με το ARIUM μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου ή με άλλες μορφές επικοινωνίας (π.χ. μέσω email, ή ταχυδρομικώς), για να υποβάλετε ερωτήσεις, αιτήματα εξυπηρέτησης, παραγγελίες, παράπονα, ή αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων, μπορεί να σας ζητηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Σκοπός του ARIUM είναι να μπορεί να σας παρέχει ένα άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης, να διερευνά παράπονα ή καταγγελίες σας, να απαντά σε απορίες, να σας ενημερώνει για την εξέλιξη των αιτημάτων σας, να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να εξελίσσεται διαρκώς.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ARIUM σέβεται και τηρεί όλες τις βασικές αρχές της επεξεργασίας που επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων και η νομοθεσία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία. Επίσης, συλλέγονται μόνο για περιορισμένους, σαφώς προσδιορισμένους και νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφονται ανωτέρω και η επεξεργασία τους δεν πρέπει να εκφεύγει των σκοπών αυτών. Ακόμη, φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει να είναι ακριβή, επικαιροποιημένα και να μην διατηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας. Επισημαίνεται ότι τηρούμε την υποχρέωση διαφάνειας απέναντι στα Υποκείμενα των δεδομένων και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όσα άτομα τυχόν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και είναι εξουσιοδοτημένα να τα επεξεργάζονται, δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας και από την υποχρέωση τήρησης απορρήτου.

Tο ARIUM επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους νόμιμους σκοπούς της, όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση αλλαγής του σκοπού της επεξεργασίας, θα ενημερωθείτε εκ νέου, προκειμένου να είστε σε θέση να ασκείτε πλήρως τα δικαιώματά σας.

Η συμμόρφωση με τις ανωτέρω αρχές πρέπει πάντοτε να μπορεί να αποδεικνύεται εύκολα (αρχή «λογοδοσίας») μέσω της θέσπισης κατάλληλων εσωτερικών κανονισμών, διαδικασιών και άλλων μέτρων που μπορούν να περιλαμβάνουν την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών προστασίας δεδομένων από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας (δηλαδή το ARIUM).

 

4. Νομικές βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε διασφαλίσει πως υπάρχει η απαραίτητη νομική βάση για κάθε σκοπό επεξεργασίας. Ειδικότερα, η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας θα είναι, κατά περίπτωση, κατ’ αντιστοιχία με την απαρίθμηση των ανωτέρω σκοπών, μία από τις ακόλουθες:

(α) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο κατ΄ αίτησή σας για την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών μας, οπότε και η επεξεργασία των δεδομένων σας θα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 β’ του ΓΚΠΔ),

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων μας (άρθρο 6 παρ. 1 στ’ του ΓΚΠΔ).

(γ) η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας (άρθρο 6 παρ. 1 γ’ του ΓΚΠΔ)

(δ) η συγκατάθεσή σας υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο (άρθρο 6 παρ. 1 α’ του ΓΚΠΔ)

 

5. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

 

Tο ARIUM διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους ανωτέρω σκοπούς για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση. Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων ορίζεται ανά περίπτωση επεξεργασίας ως εξής:

– Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση ή με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται κατ’ αρχήν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για τουλάχιστον πέντε χρόνια από το τέλος του έτους λύσης ή λήξης της. Είναι δυνατή η διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν αυτό είναι απαραίτητο για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το είδος ή την εκτέλεση της σύμβασης και/ή για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση αυτή, όπως επίσης και  την εκπλήρωση των σχετικών νομικών υποχρεώσεών μας

– Επίσης θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα τον διατηρείτε και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του.

– Στο μέτρο που είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, διατηρούμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας ή ακόμα κι αν δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες σας, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων μας ή για την συμμόρφωσή μας με τις σχετικές νομικές μας υποχρεώσεις.

– Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

– Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με τους εκάστοτε σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και σε κάθε περίπτωση τηρούνται μέχρι την εκπλήρωση του σκοπού συλλογής τους, άλλως μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Τα δεδομένα αυτά, σε κάθε περίπτωση, διαγράφονται ή καθίστανται ανώνυμα συνήθως εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 14 μηνών.

 

6. Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους

 

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων όπου διαβιβάζουμε τα δεδομένα εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, προκειμένου οι ίδιοι να μας βοηθήσουν στην εκτέλεση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Οι εν λόγω αποδέκτες είναι οι εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο με την εταιρεία (π.χ. για το σκοπό της αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων λόγω κοινής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων) ή άλλοι αξιόπιστοι συνεργάτες.

το ARIUM επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας σε μέλη του προσωπικού της (στο βαθμό που τους είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους), καθώς και σε εταιρείες- συνεργάτες του ARIUM οι οποίοι της παρέχουν συστήματα και υπηρεσίες τα οποία είναι απαραίτητα για το ARIUM, ώστε να παρέχει τις Υπηρεσίες του σε εσάς.

Οι υπάλληλοί μας, οι εθελοντές και εν γένει το προσωπικό μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα αντιμετωπίζουν με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, διαθέτουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσεων για την προστασία αυτών και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Στις περιπτώσεις που, στο πλαίσιο των ανωτέρω συνεργασιών, οι εταιρείες-συνεργάτες του ARIUM εκτελούν για λογαριασμό του ARIUM επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, το ARIUM έχει νομίμως διασφαλίσει συνάπτοντας έγγραφες συμβάσεις με τις εν λόγω εταιρείες-συνεργάτες ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η εν λόγω επεξεργασία να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται και σε εξωτερικούς συνεργάτες, εταιρίες security, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών στο μέτρο που αυτό καθίσταται αναγκαίο για τη διεκπεραίωση και  διευθέτηση κάθε κρίσιμης υπόθεσης, καθώς και σε υπηρεσίες, όργανα επιβολής του νόμου και άλλα τρίτα μέρη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις.

Σας ενημερώνουμε ότι θα παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε δικαστικές, φορολογικές ή άλλες αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική διαταγή ή απόφαση.

 

7. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες

 

Σας ενημερώνουμε ότι ανάλογα με τους προβλεπόμενους όρους της εκάστοτε Υπηρεσίας διαβιβάζουμε τα στοιχεία σας εντός και εκτός Ε.Ε. με σκοπό την καλύτερη παροχή των Υπηρεσιών μας προς εσάς και προκειμένου να εξυπηρετούνται αυστηρά οι σκοποί που σας γνωστοποιούμε ανά Υπηρεσία και στους παρόντες όρους, στις περιπτώσεις που τρίτες εταιρείες που μας παρέχουν συστήματα ή υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες ή παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές στο ARIUM από τρίτες χώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις, τηρούμε όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε το βαθμό συμμόρφωσης των συνεργατών μας με τις επιταγές της νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων και συνάπτουμε έγγραφες συμβάσεις με σκοπό την ανάληψη εκ μέρους τους όλων των υποχρεώσεων που φέρουν από τη νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίζεται ίδιο ή ανώτερο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας συγκριτικά με  το επίπεδο της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Λόγοι διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι οι κατά περίπτωση ισχύουσες εγγυήσεις ανά περίπτωση αποδέκτη όπως αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκάστοτε ισχύουν. Απουσία αυτών η διαβίβαση ερείδεται σε συγκεκριμένη παρέκκλιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Επιπρόσθετα, η διαβίβαση μπορεί κατά περίπτωση να πραγματοποιείται λόγω θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων ή όταν η διαβίβαση απαιτείται βάσει απόφασης δικαστηρίου, διοικητικής αρχής ή διεθνούς συμφωνίας ή εννόμων συμφερόντων του ARIUM κατ΄εξαίρεση. Διασφαλίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση υφίσταται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ότι η διαβίβαση είναι νόμιμη.

 

8. Ασφάλεια

 

Το ARIUM έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, οργανωτικά και τεχνικά, προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια παροχής των Υπηρεσιών, καθώς και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες της.

Πρόσβαση στις Υπηρεσίες παρέχεται με πρωτοβουλία δική σας και όχι του ARIUM. Είστε υπεύθυνοι να διαθέτετε με δικά σας έξοδα τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, διαδικτυακούς τόπους του ARIUM.

Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του υπολογιστή και των συστημάτων σας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό.

Το ARIUM έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των διαδικτυακών τόπων από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου μέσω του οποίου παρέχει τις Υπηρεσίες της είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε εσάς, στο λογισμικό ή στα αρχεία σας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να υποστείτε από τις ανωτέρω αιτίες. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

 

9. Χρήση των cookies

 

Οι τοποθεσίες μας χρησιμοποιούν cookies για να σας επιτρέπουν την είσοδο στις Υπηρεσίες μας. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Cookies της Εταιρείες στην ακόλουθη διεύθυνση εδώ.

10. Σύνδεση με άλλους διαδικτυακούς τόπους

 

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να συνδέεται με άλλους διαδικτυακούς τόπους που είναι πέρα από τον έλεγχό μας, καθώς και άλλοι διαδικτυακοί τόποι που είναι πέρα από τον έλεγχό μας μπορούν να συνδέονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους που μοιράζονται τα ίδια κριτήρια για το απόρρητο και την ασφάλεια, δεν ευθυνόμαστε για την προστασία και το απόρρητο τυχόν στοιχείων που παρέχετε σε άλλες ιστοσελίδες από τη στιγμή που θα εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία συνιστά να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε την ισχύουσα δήλωση περί απορρήτου στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους.

 

11. Διαβίβαση δεδομένων σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

 

Σε περίπτωση που έχετε συνάψει σύμβαση με το ARIUM σχετικά με κάποια Υπηρεσία για την οποία έχετε αναλάβει την καταβολή αμοιβής και η οφειλή σας προς το ARIUM καταστεί ληξιπρόθεσμη και δεν τακτοποιηθεί, σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας και στοιχεία σχετικά με την οφειλή θα ανακοινωθούν σε εταιρία ενημέρωσης οφειλετών με σκοπό την σχετική ενημέρωσή σας σύμφωνα με το ν. 3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εάν τα στοιχεία σας δεν είναι ακριβή, οφείλετε να ενημερώσετε αμέσως το ARIUM.

 

12. Τα δικαιώματά σας βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

 

Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης:Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, αποστέλλοντας το αίτημα σας στο email info@ariumfestival.com ή μέσω της φόρμας εποικοινωνίας του website.

Δικαίωμα διόρθωσης:Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, αποστέλλοντας το αίτημα σας στο email info@ariumfestival.com ή μέσω της φόρμας εποικοινωνίας του website.

Δικαίωμα διαγραφής:Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, αποστέλλοντας το αίτημα σας στο email info@ariumfestival.com ή μέσω της φόρμας εποικοινωνίας του website.

Στο αίτημά σας παρακαλούμε να μας προσδιορίσετε σε ποια ενέργεια επιθυμείτε να προβούμε και για ποιο σκοπό, για παράδειγμα εφόσον επιθυμείτε να μην ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σας για προωθητικούς λόγους, η ενδεδειγμένη ενέργεια θα είναι ενδεχομένως ο περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας και όχι η διαγραφή τους.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν:


(α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση,
(β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων,
(γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
(δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, αποστέλλοντας το αίτημα σας στο email info@ariumfestival.com ή μέσω της φόρμας εποικοινωνίας του website.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, αποστέλλοντας το αίτημα σας στο email info@ariumfestival.com ή μέσω της φόρμας εποικοινωνίας του website.

Δικαίωμα στη φορητότητα:Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα φορητότητας , αποστέλλοντας το αίτημα σας στο email info@ariumfestival.com ή μέσω της φόρμας εποικοινωνίας του website.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 20 Μαρτίου 2024. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Απορρήτου, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.